Privacyverklaring Coable (per 15 april 2018)

Coable, gevestigd aan de Pr. Bernhardplantsoen 308 te Hengelo, (“Coable” of het “Bedrijf”) verplicht zich tot het beschermen van de privacy van personen die zich aanmelden om de Diensten zoals hieronder omschreven af te nemen (“Klanten”) en van personen die de websites van het Bedrijf bezoeken (“Bezoekers”). Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Coable omgaat met privacy issues met betrekking tot het gebruik van de websites van het Bedrijf en met betrekking tot de applicatie en diensten die Coable aanbiedt (samen genoemd de “Diensten”).

Als u op de website een vrijblijvende offerte aanvraagt, het contactformulier invult, of u uw organisatie aanmeldt om Coable ISMS of andere Diensten te gebruiken, vraagt Coable u uw contactgegevens aan het Bedrijf te verstrekken, waaronder uw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (“Contactgegevens”).

Als u de Diensten aankoopt zal Coable u verder vragen factureringsinformatie aan het Bedrijf te verstrekken, zoals factuurnaam en -adres, bankrekening- of creditcardnummer en het aantal werknemers/FTE die werkzaam zijn binnen uw organisatie (“Factureringsgegevens”).

Als een organisatie een nieuwe gebruiker aanmaakt in Coable ISMS, vraagt Coable om de voor- en achternaam en e-mailadres van de gebruiker op te geven (“Gebruikergegevens”)

Als een Bezoeker solliciteert naar een functie in het Bedrijf, kan Coable u vragen om aanvullende persoonlijke informatie en om een cv (“Sollicitantgegevens”).

Wanneer u gebruik maakt van de Website van het Bedrijf, kan Coable ook informatie verzamelen door veel gebruikte informatieverzameltools te gebruiken, zoals cookies of Webbeacons (“Website Navigatiegegevens”). Website Navigatiegegevens bevatten standaardgegevens van uw webbrowser (zoals browsertype en browsertaal), uw IP-adres en de handelingen die u uitvoert op de Websites van het Bedrijf (zoals de bezochte Webpagina’s en de geklikte koppelingen).

Verplichte Contactgegevens, Factureringsgegevens, Gebruikergegevens, Sollicitantgegevens, Website Navigatiegegevens en alle andere gegevens die u verstrekt aan Coable of via het gebruik van onze Diensten worden verkregen, worden gezamenlijk genoemd de “Gegevens”.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fg@coable.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Coable verwerkt uw persoonsgegevens voor de doelen en op basis van de grondslagen zoals aangegeven in onderstaand overzicht:

Doel van de verwerking Grondslag
U de mogelijkheid te bieden informatie aan te vragen Gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Overeenkomst
Het afhandelen van uw betaling Overeenkomst
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Overeenkomst
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten Gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang
Coable analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren Toestemming
Coable verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte Wettelijk

Coable neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coable) tussen zit.

Coable bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam Twee (2) jaar na beindiging (licentie)overeenkomst Detectie van terugkerende klanten en marketingdoeleinden
Bedrijfsnaam Twee (2) jaar na beindiging (licentie)overeenkomst Detectie van terugkerende klanten en marketingdoeleinden
Telefoonnummer Twee (2) jaar na beindiging (licentie)overeenkomst Detectie van terugkerende klanten en marketingdoeleinden
E-mailadres Twee (2) jaar na beindiging (licentie)overeenkomst Detectie van terugkerende klanten en marketingdoeleinden
Aantal FTE Twee (2) jaar na beindiging (licentie)overeenkomst Detectie van terugkerende klanten en marketingdoeleinden
Factuurnaam Zeven (7) jaar Wettelijke bewaarplicht van facturen
Factuuradres Zeven (7) jaar Wettelijke bewaarplicht van facturen
Bankrekeningnummer Zeven (7) jaar Wettelijke bewaarplicht van facturen
Creditcardnummer Zeven (7) jaar Wettelijke bewaarplicht van facturen
Websitenavigatiegegevens Een (1) jaar Herhaalbezoek kunnen detecteren voor marketingdoeleinden
Coable zal uw gegevens niet verkopen aan, delen met, verhuren aan of verhandelen met derden voor promotionele doeleinden van deze derden.

Coable verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, de kwaliteit van onze dienst te verbeteren, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens kunnen versterkt worden aan derden ten behoeve van:

Dienstverlening
Coable kan Gegevens over Coable Bezoekers en Klanten delen met door het Bedrijf gecontracteerde dienstverleners om deze dienstverleners in staat te stellen diensten uit onze naam te leveren. Onverminderd het voorgaande kan Coable ook Gegevens delen over Coable Bezoekers en Klanten met de dienstverleners van het Bedrijf om de kwaliteit van de geleverde informatie te waarborgen en met Websites van sociale netwerken en media van derden, zoals Facebook, ten behoeve van marketing en adverteren op die Websites.

Facturering
Coable werkt met een derde partij voor de verwerking van betaaltransacties. Deze dienstverlener heeft niet het recht de Factureringgegevens op te slaan, te bewaren of te gebruiken, anders dan ten behoeve van de transactieverwerking ten behoeve van het Bedrijf.

(Financiele) administratie
Coable werkt met derde partijen voor de (financiele) administratie, zoals een boekhouder, accountant en een belastingadviseur. Deze dienstverleners hebben niet het recht de Gegevens te gebruiken, anders dan ten behoeve van de (financiele) administratie ten behoeve van het Bedrijf.

Gedwongen openbaring
Coable behoudt zich het recht voor verstrekte gegevens te gebruiken of te openbaren als dit wettelijk verplicht is of als het Bedrijf redelijkerwijs gelooft dat gebruik of openbaring noodzakelijk is om de rechten van het Bedrijf te beschermen en/of om te voldoen aan een juridische procedure, gerechtelijk bevel of rechtszaak.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Coable blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Coable gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Coable gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klanten kunnen hun registratiegegevens bijwerken of wijzigen, door hun gebruikers- of organisatiegegevens te bewerken binnen de Coable ISMS applicatie. Om een gebruikersprofiel bij te werken, logt u in met uw gebruikersnaam en wachtwoord op https://isms.coable.nl en klikt u op “My Account / Mijn Account”. Om de informatie van een organisatie bij te werken, logt u in met uw gebruikersnaam en wachtwoord op https://isms.coable.nl en klikt u op “My Organisation / Mijn Organisatie”.

Om uw factureringsgegevens bij te werken stuurt u een e-mail aan support@coable.nl.

U kunt het ontvangen van marketing en niet-transactionele communicaties beheren door te klikken op de “uitschrijven”-link onderaan de marketing-e-mails van het Bedrijf. U kunt ook een verzoek richten aan support@coable.nl.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Coable en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fg@coable.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen dertig (30) dagen, op uw verzoek.

Coable neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via fg@coable.nl.

Coable behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Coable zal u van materiële wijzigingen in deze Privacyverklaring op de hoogte stellen via de Website van het Bedrijf ten minste dertig (30) dagen voordat de wijzigingen van kracht worden.

Vagen over deze Privacyverklaring of de omgang met gegevens op de Websites van het Bedrijf kunt u stellen door een mail te sturen naar fg@coable.nl of een brief te sturen aan Coable (Prins Bernhardplantsoen 308-e5, 7551 HT Hengelo (ov)).